Příjmy společníků a jednatelů z podnikání - překlasifikace na závislou činnost

Upozorňujeme na nedávný rozsudek Nejvyššího správního soudu („NSS“) čj. 5 Afs 102/2013-23, týkající se překlasifikace příjmů společníků a jednatelů společnosti z podnikání na závislou činnost (tj. na příjem ze zaměstnání).

V posuzovaném sporu vykonávali společníci a jednatelé společnosti činnost pojišťovacích zprostředkovatelů. K této činnosti vlastnili společníci i jednatelé vlastní podnikatelské oprávnění.

Společnost, ve které vykonávali svoji funkci, vystupovala jako pojišťovací makléř, a společníci i jednatelé pro ni zprostředkovávali obchody, ze kterých jim byla společností vyplácena provize. Společníci a jednatelé stěžovatele vykonávali tedy činnost, která se shodovala s předmětem podnikání stěžovatele.

Dle názoru soudu samotná skutečnost, že společníci nebo jednatelé společnosti měli vlastní oprávnění k podnikání, není pro závěr o podřazení předmětných příjmů pod kategorii příjmů ze závislé činnosti (ve smyslu § 6 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů) rozhodná.

Rozhodná byla dle soudu skutečnost, že společníci i jednatelé byli povinni řídit se pokyny a nařízeními „vedení“ společnosti (i když sama společnost jim nenařizovala způsob a čas provedení činnosti).

Společnost společníkům a jednatelům také poskytovala informace a materiály potřebné k výkonu pojišťovací činnosti, pečovala o jejich kvalifikaci prostřednictvím školení nebo poskytovala pomoc při sjednávání pojistných smluv a likvidaci pojistných událostí.

NSS se tedy ztotožnil se závěrem správce daně a označil příjmy společníků a jednatelů, které jim plynuly z vyplacených provizí, za příjmy ze závislé činnosti.

Za povšimnutí stojí také skutečnost, že společnost (v roli stěžovatele) namítala dvojí zdanění jednoho příjmu, neboť společníci a jednatelé své příjmy již zdanili a tytéž příjmy mají být dodatečně zdaněny ještě společností. I když by nás názor soudu v této věci zajímal, NSS se touto okolností bohužel odmítl zabývat. Stěžovatel ji totiž namítl teprve u ústního jednání při projednávání žaloby, tj. po uplynutí dvouměsíční lhůty určené k jejímu podání.

Vyrobilo AG25 s.r.o., 2013
english česky LinkedIn
Předchozí
”Jsme jedinou kanceláří specializující se na osobní daně, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu”
"Jsme jedinou kanceláří specializující se na osobní daně, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu"
”Jsme váš kontakt pro úspěšné podnikání”
"Jsme váš kontakt pro úspěšné podnikání"
”Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní”
"Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní"
Další