Konsolidační balíček - DPFO

Zaměstnanecké benefity

 • benefity dle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP - souhrnný limit pro osvobození od daně a pojistného na úrovni poloviny průměrné mzdy
 • pro rok 2024 je průměrná mzda vypočtena v částce 43 967 Kč, roční limit pro benefity je 21 983 Kč (což odpovídá 1 832 Kč)

Snížení hranice pro použití vyšší sazby zdanění

 • vyšší daňová sazba (23 %) základu daně se aplikuje u poplatníka, jehož mzda přesáhne 36násobek průměrné mzdy ročně, tedy 1 582 812 Kč
 • vyšší daňové sazbě bude tedy podléhat měsíční hrubý příjem přesahující 131 901 Kč

Stravné

 • sjednocení podmínek osvobození pro poskytování stravného zaměstnancům
 • osvobození platné pro stravenkový paušál bude platné i pro stravování poskytované nepeněžní formou (stravenky nebo závodní stravování)

Soukromé užití bezemisního automobilu

 • příjem zaměstnance, který má k dispozici užití bezemisního automobilu pro služební i soukromé účely, bude činit pouze 0,25 % ze vstupní ceny automobilu

Omezení slevy na manžela/manželku a dalších slev

 • slevu na manžela/manželku bude možné za podmínky příjmu partnera nepřesahujícího 68 000 Kč za zdaňovací období uplatnit, pokud žijí ve společné domácnosti s dítětem poplatníka, které nedovršilo věku 3 let.
 • ruší se sleva na studenta
 • ruší se sleva za umístění dítěte (tzv. školkovné)

Zastropování osvobození příjmů z převodu cenných papírů s platností od roku 2025

 • limit 40 000 000 Kč/rok pro osvobození od daně z příjmů z úplatného převodu podílů v obchodních korporacích a cenných papírů

Zdanitelné kursové zisky

 • ruší se osvobození kursových zisků při směně peněz z účtu vedeného v cizí měně

Zavedení obecného limitu 50 000 Kč

 • zavedené obecného limitu 50 000 Kč, který bude použit pro účely osvobození některých ostatních příjmů stejného druhu

Změny u osob samostatně výdělečně činných

 • OSVČ budou mít rozšířenou oznamovací povinnost za předpokladu naplnění specifických podmínek a nulové daňové povinnosti
 • Zvyšuje se hranice ročního vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění (dosud 50 % dílčího základu daně dle §7, 55 % od roku 2024)
 • Zvyšuje se minimální měsíční vyměřovací základ (dosud 25 % průměrné mzdy; nárůst vždy o 5 % pro každý další rok, tedy 30 % pro rok 2024, 35 % pro rok 2025 a 40 % pro rok 2026)

Nemocenské pojištění

 • zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance
 • pojistné na sociální zabezpečení tedy bude činit 7,1 % (6,5 % důchodové pojištění a 0,6 % nemocenské pojištění)

Změny u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti

 • zpřísnění pravidel pro osvobození od odvodů pojistného u dohod o provedení práce
 • záleží na množství uzavřených uzavřených dohod a počtu současných zaměstnavatelů
 • zavedení oznamovací povinnost zaměstnance pracujícího na základě dohody o provedení práce u více zaměstnavatelů v jednom
 • kalendářním měsíci s cílem sledovat limity rozhodného příjmu pro odvod pojistného
 • pokud zaměstnanec tuto povinnostr nesplní, může mu vzniknout povinnost odvést pojistné za sebe i za zaměstnavatele
Vyrobilo AG25 s.r.o., 2013
english česky LinkedIn
Předchozí
”Jsme kanceláří specializující se na osobní daně a poradenství, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu”
"Jsme kanceláří specializující se na osobní daně a poradenství, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu"
”Jsme váš partner pro daňové záležitosti”
"Jsme váš partner pro daňové záležitosti"
”Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní”
"Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní"
Další