Dobrovolné důchodové pojištění - co možná nevíte

V životě mohou nastat situace, kdy se nám doba strávená v práci nebo doma péčí o našeho potomka nebude započítávat do doby pojištění nutné pro vznik nároku na starobní důchod. Výsledkem tak může být skutečnost, že nám důchod o pár měsíců „uteče“ a mi na něj nebudeme mít nárok. Zákon o důchodovém pojištění na tyto situace pamatuje a stanovuje rozsah a podmínky, za kterých se lze k účasti na důchodovém pojištění přihlásit dobrovolně. V životě mohou nastat situace, kdy se nám doba strávená v práci nebo doma péčí o našeho potomka nebude započítávat do doby pojištění nutné pro vznik nároku na starobní důchod. Výsledkem tak může být skutečnost, že nám důchod o pár měsíců „uteče“ a mi na něj nebudeme mít nárok. Zákon o důchodovém pojištění na tyto situace pamatuje a stanovuje rozsah a podmínky, za kterých se lze k účasti na důchodovém pojištění přihlásit dobrovolně.

Obecně je možná účast na dobrovolném důchodovém pojištění bez uvedení důvodu v rozsahu nejvýše 15 let v rámci celého života. Nečastějšími případy, kdy je dobré možnosti dobrovolného důchodového pojištění využít:

Pro vaše zaměstnance:

  1. Zaměstnanci, kteří po určitou dobu pracují ve státě, se kterým ČR nemá uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení. K době odpracované v takovémto státě nelze pro nárok na český důchod přihlédnout. Budou-li po dobu zaměstnání v „nesmluvní“ cizině přihlášeni k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění v ČR, zajistí si, že se jim pro nárok na důchod z českého pojištění tato doba započte. Není ale nutné se dobrovolně připojistit, pracují-li zaměstnanci ve státě EU nebo státě, se kterým má ČR uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení. Pro nárok na výplatu důchodu z českého systému lze zpravidla k době pojištění v cizině přihlédnout s ohledem na princip sčítání dob pojištění. Dobrovolná účast na důchodovém pojištění v tomto případě není účelná.
  2. Zaměstnanci činní v České republice ve prospěch tzv. zahraničního zaměstnavatele (zahraničním zaměstnavatelem se rozumí zaměstnavatel, jehož sídlo je na území státu mimo EU a s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení). Jejich účast na dobrovolném pojištění je možná nejvýše v rozsahu dvou let zpětně přede dnem podání přihlášky (nejdříve od 1. 1. 2009).

Ostatní nejčastější případy z praxe:

  1. Ženy - možná vaše bývalé zaměstnankyně - které jsou v domácnosti se zdravými dětmi staršími 4 let. Pokud chtějí, aby se jim toto období započítalo do potřebné doby pojištění pro nárok na důchod, musí se přihlásit k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění lze. Přihlásit se mohou i zpětně, ale maximálně rok před podáním přihlášky (tj. nelze pokrýt dobu například přechozích pěti let, kterou žena strávila v domácnosti).
  2. Lidé, kteří byli nebo jsou dlouhodobě nezaměstnaní a jsou nebo byli v evidenci u úřadu práce. Z doby vedení v evidenci úřadu práce, po kterou není vyplácena podpora při nezaměstnanosti nebo rekvalifikaci, lze totiž započítat do doby účasti na důchodovém pojištění nejvýše 3 roky (a to 1 rok před 55. rokem věku, 2 roky po 55. roku věku).

Detailnější informace je možno zjistit i prostřednictvím call centra České správy sociálního zabezpečení pro důchodové pojištění na telefonním čísle 257 062 860.

Vyrobilo AG25 s.r.o., 2013
english česky LinkedIn
Předchozí
”Jsme jedinou kanceláří specializující se na osobní daně, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu”
"Jsme jedinou kanceláří specializující se na osobní daně, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu"
”Jsme váš kontakt pro úspěšné podnikání”
"Jsme váš kontakt pro úspěšné podnikání"
”Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní”
"Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní"
Další