Nárok zaměstnance na daňové zvýhodnění na dítě a jeho prokázání u zaměstnavatele

10. prosince 2013

Daňové zvýhodnění na dítě je zřejmě nejvyužívanější daňovou úlevou. Jeho výše činí na dítě ročně 13 404,- Kč a lze ho uplatnit již za měsíc, ve kterém se dítě narodilo. Zvýhodnění lze poskytnout ve výši 1/12 za každý měsíc, na jehož počátku jsou splněny podmínky pro jeho poskytnutí.

Jeli nárok zaměstnance na daňové zvýhodnění vyšší než je jeho daňová povinnost, je vzniklý rozdíl tzv. „daňovým bonusem“. Zaměstnanec může tento bonus uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100,- Kč, maximálně však do částky 60 300,- Kč ročně.

Pro účely stanovení záloh na daň (nebo daně) prokazuje zaměstnanec v návaznosti na podepsané „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“ tento nárok následujícími doklady:

1) úředním dokladem prokazujícím totožnost dítěte (vlastního, osvojeného, v péči, která nahrazuje péči rodičů, druhého z manželů a vnuků), tj. rodný list;

2) předložením průkazu ZTP/P, pokud je vyživované dítě jeho držitelem (pokud je dítě držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek);

3) jsou-li oba manželé zaměstnaní, potvrzením od zaměstnavatele manželky (manžela), že nárok na daňové zvýhodnění současně neuplatňuje druhý z manželů;

4) u zletilých dětí potvrzením školy, že dítě žijící s poplatníkem v domácnosti se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem;

5) potvrzením správce daně příslušného podle místa bydliště poplatníka o tom, že poplatník vyživuje v domácnosti zletilé dítě až do dovršení 26 let věku, které nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Pokud zaměstnanec doklady prokazující nárok na daňové zvýhodnění zaměstnavateli v průběhu roku nepředloží, může (ve lhůtě do 15. února po uplynutí roku) u zaměstnavatele se žádostí o roční zúčtování záloh dodatečně uplatnit i nárok na daňové zvýhodnění. Pro uplatnění nároku je nicméně povinen potřebné doklady předložit.

V souvislosti s ročním zúčtováním záloh připomínáme, že pokud zaměstnavatel srazil zaměstnanci v průběhu roku 2013 zálohu na tzv. „solidární daň“ (byť jen v jednom měsíci), nemůže mu roční zúčtování záloh provést. Zaměstnanec je v tomto případě povinen podat si sám daňové přiznání.

Vyrobilo AG25 s.r.o., 2013
english česky LinkedIn
Předchozí
”Jsme jedinou kanceláří specializující se na osobní daně, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu”
"Jsme jedinou kanceláří specializující se na osobní daně, daňové řízení a zastupování v jeho průběhu"
”Jsme váš kontakt pro úspěšné podnikání”
"Jsme váš kontakt pro úspěšné podnikání"
”Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní”
"Náš přístup ke klientovi je individuální a diskrétní"
Další